Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Úvodom by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.(ďalej len ako „prevádzkovateľ“) veľmi dôležitá. Dovoľte nám preto, aby sme Vám nižšie poskytli všetky pre Vás dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie v zmysle Čl. 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „Nariadenie“) a s ohľadom na § 19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) a sú určene pre dotknuté osoby, ktorých osobne údaje prevádzkovateľ získava a spracúva.


Kontaktné údaje na prevádzkovateľa

Obchodný názov:        Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.
Sídlo spoločnosti:        Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa
IČO: 31 588 182
E-mail: mslesynb@gmail.com
Zapísaný:            v Obchodnom registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 1296/S


Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Obchodný názov:         HB Partners, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Horná Mičiná č.7, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46 046 216
E-mail: admin@hbpartners.sk
Zapísaný:            v Obchodnom registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 19796/S


Účely spracúvania osobných údajov a právne základy, lehohty na výmaz a kategórie príjemcov

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 
Správa registratúryzákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov10 rokov

(od vybavenia záznamu, alebo veci)

MV SR, externý správca registratúry, iný oprávnený subjekt
Súdne sporyzákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov10 rokov

(od vybavenia záznamu, alebo veci)

účastníci konania, súdy SR, právny zástupcovia, iný oprávnený subjekt
Dodávateľsko-odberateľské zmluvy (kontaktné údaje)spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy10 rokov

(od skončenia platnosti)

zmluvné strany, iný oprávnený subjekt
Exekúciezákon č. 59/2018 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)10 rokov

(od vybavenia záznamu, alebo veci)

osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, Notári, iný oprávnený subjekt
Plnenie povinností zamestnávateľa

súvisiacich s pracovnoprávnymi

vzťahmi, vrátane predzmluvných

vzťahov a vzťahov, ktoré vyplývajú z

povinností zamestnávateľa po skončení pracovnoprávneho vzťahu

na základe platných právnych

predpisov, prípadne kolektívnej zmluvy.

zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov,

zákon č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

zákon č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 580/2004 z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 z. z. o

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 461/2003 z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 43/2004 z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 650/2004 z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 5/2004 z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov,

zákon č. 462/2003 z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 152/1994 z. z. o sociálnom fonde a o zmene a

doplnení zákona č. 286/1992 zb.

o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 355/2007 z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi

právnymi predpismi,

zákon č. 570/2005 z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov

 

od 5 rokov

(od vybavenia záznamu, alebo veci)

do 70 rokov (od narodenia)
 

zdravotné poisťovne,

sociálna poisťovňa,

daňový úrad

ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

doplnkové dôchodkové sporiteľne,

dôchodkové správcovské spoločnosti,

orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce),

štatistický úrad,

súd, orgány činné v trestnom konaní,

exekútor, iný oprávnený subjekt


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), požiarna ochrana OPP a civilná ochrana COzákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 314/2001 Z. z. zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č. 42/1994 Z. z. - zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva10 rokov

(od vzniku, prípadne vybavenia záznamu, alebo veci)

inšpekcia práce, štátny zdravotný dozor, dozor štátnej banskej správy, hasičský zbor, policajný zbor, dozorný orgán CO, iný oprávnený subjekt
IT systémy, procesy a kontroly (vrátane riadenia prístupov)právnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení bezpečnosti a ochrany majetku, práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a tretích osôb (používanie, ochrana a bezpečnosť informačných systémov, sietí a vybavenia)1 rok

(od vzniku, prípadne vybavenia záznamu, alebo veci)

osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, policajný zbor, iný oprávnený subjekt
Marketingoprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečenie propagácie, prezentácie a marketingu prevádzkovateľa a tretích osôb10 rokov

(od vzniku, prípadne vybavenia záznamu, alebo veci)

reklamné agentúry, tlačiarne, webové sídlo prevádzkovateľa, iný oprávnený subjekt
Správa agendy ubytovacieho zariadeniazákona č. 404/2011 Z. z. zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 253/1998 Z. z. zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR5 rokov

(od vzniku, prípadne vybavenia záznamu, alebo veci)

príslušný daňový úrad, správca dane, obec v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia, príslušný štátny orgán pre potreby plnenia osobitného zákona, iný oprávnený subj.

Odborné hospodárenie v lesoch - lesníctvozákon č. 326/2005 Z. z. zákon o lesoch, zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov10 rokov

(od vzniku, prípadne vybavenia záznamu, alebo veci)

ministerstvo, okresný úrad, okresný úrad v sídle kraja, NKÚ, zriaďovateľ - mesto alebo obec, iný oprávnený subjekt
Dopravné službyzákon č. 56/2012 Z.z. zákon o cestnej doprave, zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov5 rokov

(od vzniku, prípadne vybavenia záznamu, alebo veci)

ministerstvo, okresné úrady v sídlach krajov, vyššie územné celky, obce, dopravné správne orgány, Policajný zbor, iný oprávnený subjekt
Kamerové systémy, systém GPSoprávnený záujem na zabezpečení bezpečnosti a ochrany majetku prevádzkovateľa, práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a tretích osôb30 dní – 6 mesiacov

(od vzniku, prípadne vybavenia záznamu, alebo veci)

policajný zbor, poisťovňa, inšpekcia práce, iný oprávnený subjekt

 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, alebo tretej strany na spracúvanie osobnýhc údajov spočívajú obvykle v zabezpečení bezpečnosti a ochrany práv, majetku a priestorov Prevádzkovateľa a osôb nachádzajúcich sa v priestoroch Prevádzkovateľa (vrátane zabezpečenia bezpečnosti sieti a informácií v IT systémoch prevádzkovateľa), vo vyu6it9 osobných údajov na účely propagácie a prezentácie Prevádzkovateľa, alebo marketingové účely a v uplatňovaní, vymáhaní, alebo ochrane práv, oprávnených záujmov a nárokov Prevádzkovateľa, alebo tretích strán.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín, t.j. mimo územie Európskej únie.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba ma pravo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie (oboznámenie ) o tom, či sa spracúvajú osobne údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, ma pravo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočne informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia (vzor tvorí prílohu č.1).

Právo na opravu údajov
Dotknutá osoba ma právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobne údaje, ktoré sa jej týkajú a/alebo aby boli jej osobne údaje doplnené (vzor tvorí prílohu č.2).

Právo na vymazanie osobných údajov (právo na „zabudnutie“)
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú (vzor tvorí prílohu č.3) a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia.


Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj čl. 9 ods. 3 Nariadenia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo podľa čl. 18 Nariadenia na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie (vzor tvorí prílohu č.4) , pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.


Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba ma pravo, podľa čl. 20 Nariadenia, získať od Prevádzkovateľa osobne údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (vzor tvorí prílohu č.5). Takto získane osobne údaje ma dotknutá osoba pravo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom Prevádzkovateľ bránil. Prenos osobných údajov je možný, ak sa osobne údaje dotknutej osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu, alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možne, ma dotknutá osoba pravo na priamy prenos od jedného Prevádzkovateľa inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať (vzor tvorí prílohu č.6) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať  bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. stiahnutím a vypísaním (vzor tvorí prílohu č.7)  z webového sídla Prevádzkovateľa a jeho zaslanie prostredníctvom emailovej správy zaslanou na adresu: mslesynb@gmail.com (do predmetu uveďte text "GDPR - odvolanie súhlasu")
 2. vytlačením (vzor tvorí prílohu č.7) z webového sídla Prevádzkovateľa jeho vypísaním a zaslaním na adresu sídla Prevádzkovateľa (na obálke uveďte text "GDPR - odvolanie súhlasu").
 3. osobne v sídle spoločnosti Prevádzkovateľa.


Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne, alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa čl. 78 Nariadenia.

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnúť osobné údaje

V prípade, že je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, je dotknutá osoba povinná takéto údaje poskytnúť Prevádzkovateľovi. Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou Prevádzkovateľom, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľne. Ak dotknutá osoba odmietne Prevádzkovateľovi poskytnúť osobne údaje požadovane na základe právnych predpisov, alebo osobne údaje, ktoré sú potrebne na uzavretie a plnenie zmluvy, Prevádzkovateľ odmietne vstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, alebo poskytnúť dotknutej osobe ňou požadovane plnenie, alebo vykonať iný úkon, činnosť, alebo operáciu požadovanú dotknutou osobou.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Prevádzkovateľ nevyužíva rozhodovanie založene na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Získavanie osobných údajov
Prevádzkovateľ získava osobne údaje v prvom rade priamo od dotknutých osôb. Prevádzkovateľ môže získavať osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov.

Umiestnenie aktuálne znenia informačnej povinnosti v rámci GDPR
Prevádzkovateľ má aktuálne znenie týchto informácii umiestnené a dostupne v elektronickej podobe na svojom webovom sídle www.lesynb.sk ako aj v listinnej (papierovej) podobe v priestoroch na vyššie uvedenej adrese sídla spoločnosti Prevádzkovateľa.


Používanie súborov cookies na webovom sídle www.lesynb.sk

Čo sú cookies? Cookies sú krátke textové súbory, ktoré do internetového prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Sú uložené buď prechodne v operačnej pamäti zariadenia (PC, mobil, tablet), ktoré návštevník používa na prezeranie webových stránok alebo trvalo na pevnom disku. Webovým stránkam tieto súbory umožňujú si zapamätať informácie o užívateľovej  návšteve - napr. preferovaný jazyk, veľkosť písma a ďalšie nastavenia. Nasledujúca návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie, rýchlejšie bez zbytočného zdržiavania a efektívnejšie.

Na našej webovej stránke www.lesynb.sk používame súbory cookies na účely:

 • Základnej funkčnosti webových stránok. 

 • Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.


Zber týchto údajov je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia prehliadača. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Máte právo podať námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok. V takom prípade nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Informácia o zbere údajov cookies pre cielenie reklamy sa zobrazuje na oznamujúcej lište. Prezeraním našich stránok a povolením ukladania cookies vo vašom prehliadači udeľujete súhlas so zberom a spracovaním údajov. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely sa dá kedykoľvek vziať späť zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Cookies sú ukladané najviac po dobu 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní.

Okrem oprávnených osôb Prevádzkovateľa môžu osobné údaje spracovávať aj:

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore