Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Profil verejného obstarávateľa

Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejným obstarávateľom 

Profil verejného obstarávateľa

a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ:
Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.
Sídlo:
Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa
Štatutárny orgán:    
Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti
Tel. :
045 /6856 729
Email:
mslesynb@gmail.com
IČO:
31588182
DIČ:
2020478636
IČ-DPH:
SK2020478636
Bankové spojenie:
VÚB
Číslo účtu:
SK05 0200 0000 0003 4974 7422


Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. vykonávajú verejné obstarávanie v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a internou smernicou, ktorou je upravený jednotný postup pri zadávaní zákaziek podľa § 117 na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác a zverejňuje výzvy a informácie v profile na svojej internetovej stránke www.lesynb.sk v zmysle smernicou stanovených finančných limitov.

Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.  v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súhrnnú správu o zmluvách, zmluvy a objednávky podľa finančných limitov, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka v profile verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/.


Smernica o verejnom obstarávaní.pdf

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore