Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Profil spoločnosti

Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa sú  obchodnou spoločnosťou, ktorá obhospodaruje majetok Mesta Nová Baňa.

Profil spoločnosti

V zmysle príslušných zákonov a na základe zakladateľskej listiny Mestských lesov, zabezpečujeme základné lesné práce, akými sú ťažba obnovná, ťažba výchovná, náhodná a mimoriadna. V pestovnej činnosti v ťažko-zalesniteľných lesných porastoch používame obaľované sadenice, okrem bežného zalesňovania. Našou prioritou je dosiahnuť najväčšie zastúpenie prirodzenej obnovy.

Pri ochrane mladých lesných porastov sa zameriavame na ochranu proti burine - výžinom a ochranu proti ohryzu zverou. Dôraz kladieme pri výchove porastov, keďže ide o významnú rastovú fázu. Na úseku ochrany lesov je nutné vytvárať podmienky a predpoklady, aby lesné porasty, či plnenie ich verejnoprospešných a produkčných funkcií nenarúšali škodlivé činitele.

Odvoz drevnej hmoty z odvozných miest a následná expedícia odberateľom to je ďalšou etapou lesníckej výroby. Všetky činnosti zabezpečujeme dodávateľsky, okrem odvozu kde spoločne s vlastným dopravným prostriedkom nám vypomáha aj iný dopravný prostriedok. Súťažami, ktoré vykonávame v ťažbovej činnosti a medzi odberateľmi každý štvrťrok, máme len jeden cieľ a to je transparentnosť. Pri zabezpečovaní odbornej správy lesov, poskytujeme aj poradenstvo pre občanov v oblasti lesného hospodárstva.

Do roku 2014 Mestské lesy sú zapojené do programu pôdohospodárskej platobnej agentúry - Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov na lesných pozemkoch. Čo sa týka organizačnej štruktúry, výkonným orgánom je konateľ spoločnosti, ktorý je jej štatutárnym zástupcom, samostatná odborná referentka, 3 lesníci a vodič dopravného prostriedku na odvoz drevnej hmoty.

Taktiež vykonávame protipožiarne a protipovodňové opatrenia, údržby lesných ciest a zvážnic. Ako členovia lesnej stráže vykonávame ochranu lesných pozemkov a napomáhame zveľaďovať mestský majetok. Spoločnosť má záujem o spoločensky a environmentálne zodpovedné hospodárenie v lesoch na požadovanej úrovni v súlade s legislatívou.

Úplné znenie stanov spoločnosti (PDF)

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Top