Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Územie mestských lesov

Územie mestských lesov sa nachádza v pohoriach Štiavnické vrchy a Pohronský Inovec a je charakterizované rôznymi typmi reliéfu od mierne členitých pahorkatín, až po silne členité hornatiny.

Územie mestských lesov

Prevažna časť územia je z hľadiska vývoja súčasťou sopečných pohorí. V prvých štádiách vulkanizmu dominovali lávové prúdy, prieniky a explózie andezitové zloženia a záver vulkanickej činnosti mal ryolitový charakter. So sopečnou činnosťou v tejto oblasti je spätý vznik a výskyt rudných žíl obsahujúcich drahé kovy.

Z vegetačného hľadiska sú pre územie typické listnaté a zmiešané lesy. Najväčšie zastúpenie má buk lesný, dub zimný, hrab obyčajný, dub letný, menej dub cerový, jelša lepkavá, vŕba biela, javory, jarabina mukyňová a iné dreviny. Z ihličnanov sú zastúpené nepôvodné druhy – smrek obyčajný, smrekovec opadavý, borovica lesná a borovica čierna. Vzácna jedľa biela je súčasťou pôvodných hrabových dubín.

LC Mestské lesy Nová Baňa sa nachádza na území LHC Nová Baňa ačasť LHC Jedľové Kostoľany. V súčasnosti obhospodarujú 2576 ha lesných pozemkov, 19 ha lesných ciest, 3 ha lesných skladov, 4 ha pozem. špec. funkč. zamerania, 8ha produktovodov, 21ha neúrodných lesných pozemkov, 2 ha iných lesných pozemkov a 1ha čiernych plôch. Výmera sa delí na lesné obvody Háj - 912ha, Sedlo – 837ha, Bukovina - 849ha lesných pozemkov.

Plochu lesných porastov tvoria lesy hospodárske vo výmere 2069ha a ochranné 507ha, ktoré sa delia na lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach /256 ha/, ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. LC Mestské lesy Nová Baňa sa nachádza v okrese Žarnovica v katastrálnom území Nová Baňa.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Top