Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

O nás

V roku 1992 v súlade so zákonom č.138/1991zb. o majetku obcí boli prevedené pozemky od Stredoslovenských lesov Banská Bystrica, Lesného závodu Žarnovica, na základe uznesenia MsZ č.74/1992 bol vytvorený Referát mestských lesov so sídlom na Mestskom úrade v Novej Bani.

O nás

Dňa 28.6.1993 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici vznikla spoločnosť Mestské lesy, spol. s. r. o. Nová Baňa. Jediným spoločníkom je Mesto Nová Baňa so 100% účasťou. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie v pôsobnosti primátora mesta, kontrolným orgánom je dozorná rada zložená z 5 členov a výkonným orgánom je konateľ spoločnosti , ktorý je jej štatutárnym zástupcom.

Mestské lesy Nová Baňa v súčasnosti obhospodarujú 2636 ha lesných pozemkov, kde zabezpečujú všetky úlohy súvisiace s ťažbou, pestovaním a ochranou lesa.

Pre budúce generácie zachováme lesné porasty zdravé, stabilné, ktoré predstavujú základný krajinotvorný a ekostabilizačný prvok tohto územia a preto ich zachovanie a zveľaďovanie je prioritou Mestských lesov Nová Baňa.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore